Gặp gỡ các gia đình tại Nhà thờ chính toà Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Santiago; ban phép lành cho thành phố trước Nhà thờ chính toà Santiago

Video list