ĐTGM Leopoldo Girelli thăm Giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán - p.3

(Video: Hữu Hiệu)

Video list