Học Hỏi Thánh Kinh

Tuần 41: Sách Nahum, Sophonia, Habakuc
Tuần 40: Sách Mica
Tuần 39: Sách Isaia, chương 24 - 39
Tông huấn Verbum Domini
Tuần 38: Sách Isaia, chương 13 - 23
Tuần 37: Sách Isaia, chương 8-12
Tuần 36: Sách Isaia, chương 1-7
Tuần 35: Sách Các Vua 2, chương 14-35
Tuần 34: Sách Hô-sê, chương 8-14
Tuần 33: Sách Hô-sê, chương 1-7
Tuần 32: Sách Amos
Tuần 31: Tổng kết sách Các Vua
Tuần 30: Sách Các Vua 2, chương 1-13
Tuần 29: Sách Các Vua 1, chương 12-22
Tuần 28: Sách Các Vua 1, chương 1-11
Tuần 27: Sách Samuel 2, chương 13-34
Tuần 26: Sách Samuel 2, chương 1-12
Tuần 25: Sách Samuel 1, chương 16 - 31
Tuần 24: Sách Samuel 1, chương 1-15
Tuần 23: Sách Bà Rút, chương 1 - 4
Tuần 22: Sách Thủ lãnh
Tuần 21: Sách Gio-sua
Tuần 20: Sách Đệ Nhị Luật, chương 27-34
Tuần 19: Sách Đệ Nhị Luật, chương 12-26
Tuần 18: Sách Đệ Nhị Luật, chương 1-11
Tuần 17: Sách Dân số, chương 25 - 36
Tuần 16: Sách Dân số, chương 13 - 24
Tuần 15: Sách Dân Số, chương 1 - 12
Tuần 14: Sách Lêvi, chương 17 - 27
Tuần 13: Sách Lêvi, tổng quát
Tuần 12: Sách Xuất Hành, chương 35-40
Tuần 11: Sách Xuất Hành, chương 25 - 34
Tuần 10: Sách Xuất Hành, chương 16 - 24
Tuần 9: Sách Xuất Hành, chương 7- 15
Tuần 8: Sách Xuất Hành, chương 1 - 7
Tuần 7: Sách Sáng Thế, chương 37 - 50
Tuần 6: Sách Sáng Thế, chương 25 - 36
Tuần 5: Sách Sáng Thế, chương 20 - 25
Tuần 4: Sách Sáng Thế, chương 12 - 19
Tuần 3: Sách Sáng Thế, chương 5 - 11
Tuần 2: Sách Sáng Thế, chương 3 – 5
Tuần 1: Sách Sáng Thế, chương 1 - 2
Giới thiệu