Học Hỏi Thánh Kinh

Tuần 91: TM theo Thánh Matthêu (Ch. 7-12)
Tuần 90: TM theo Thánh Matthêu (Ch. 1-6)
Tuần 89: Thư Côlôsê và thư Êphêsô
Tuần 88: Thư Philipphê và thư Philêmon
Tuần 87: Thư Rôma (chương 12 - 16)
Tuần 86: Thư Rôma (chương 6 - 11)
Tuần 85: Thư Rôma (chương 1 - 6)
Tuần 84: Thư thứ hai Côrintô (chương 8 -13)
Tuần 83: Thư thứ hai Côrintô (chương 1 - 7)
Tuần 82: Thư thứ nhất Côrintô (chương 13 - 16)
Tuần 81: Thư thứ nhất Côrintô (chương 8 - 12)
Tuần 80: Thư thứ nhất Côrintô (chương 1 - 7)
Tuần 79: Thư Ga-lát
Tuần 78: Thư Thessalonica I và II
Tuần 77: Tin Mừng theo Thánh Marco (ch. 9-16)
Tuần 76: Tin Mừng theo Thánh Marco (ch. 1-8)
Tuần 75: Sách Thánh Vịnh (các Thánh Vịnh tạ ơn)
Tuần 74: Sách Thánh Vịnh
Tuần 73: Sách Khôn ngoan
Tuần 72: Sách Huấn ca
Tuần 71: Sách Daniel, chương 7 - 12
Tuần 70: Sách Daniel, chương 1 - 6
Tuần 69: Sách Macabê 2
Tuần 68 : Sách Macabê 1
Tuần 67: Sách Giuditha và sách Esther
Tuần 66: Sách Tobia
Tuần 65: Sách Giôna
Tuần 64: Sách Giảng Viên
Tuần 63: Sách Diễm Ca
Tuần 62: Sách Gióp, chương 22 - 42
Tuần 61: Sách Gióp, chương 1-21
Tuần 60: Sách Châm Ngôn, chương 16-31
Tuần 59: Sách Châm Ngôn, chương 1-15
Tuần 58: Sách sử biên niên I & II
Tuần 56 & Tuần 57: Sách Isaia III & Dacaria II
Tuần 55: Sách Giôen và Malakhi
Tuần 54: Sách Haggai và Zacaria I
Tuần 53: Sách Ezra và Nehemia
Tuần 52: Sách Isaia II, chương 49-55
Tuần 51: Sách Isaia II, chương 40-48
Tuần 50: Sách Êzêkiel, chương 37-48
Tuần 49: Sách Êzêkiel, chương 25-36
Tuần 48: Sách Êzêkiel, chương 13-24
Tuần 47: Sách Êzêkiel, chương 1-12
Tuần 46: Sách Ai Ca - Barúc - Thư Giêrêmia
Mầu nhiệm Phục Sinh
Tuần 45: Sách Giêrêmia, chương 40 - 52
Tuần 44: Sách Giêrêmia, chương 24 - 39
Tuần 43: Sách Giêrêmia, chương 13 - 23
Tuần 42: Sách Giêrêmia