Học Hỏi Thánh Kinh

Audio Học hỏi PÂ: CN 2 Phục Sinh-B
Audio Học hỏi PÂ: CN 1 Phục Sinh-B
Audio Học hỏi Phúc Âm: CN Lễ Lá-B
Audio Học hỏi Phúc Âm: CN 5 MC-B
Audio Học hỏi Phúc Âm: CN 4 MC-B
Audio Học hỏi Phúc Âm: CN 3 MC-B
Audio Học hỏi Phúc Âm: CN 2 MC-B
Audio Học hỏi Phúc Âm: CN 1 MC-B
Audio học hỏi Phúc Âm: CN 6 TN-B
Audio học hỏi Phúc Âm: CN 5 TN-B
Audio học hỏi Phúc Âm: CN 4 TN-B
Audio học hỏi Phúc Âm: CN 3 TN-B
Audio Học hỏi Phúc Âm: CN 2 TN-B
Audio học hỏi PÂ: Chúa chịu phép rửa
Audio học hỏi PÂ: Lễ Chúa Hiển Linh
Audio Học hỏi PÂ: Lễ Thánh Gia-B
Audio Học hỏi Phúc Âm: CN 4 MV-B
Audio Học hỏi Phúc Âm: CN 3 MV-B
Audio Học hỏi Phúc Âm: CN 2 TMV-B
Audio Học hỏi Phúc âm: CN 1 MV-B
Audio Học hỏi Phúc âm: CN 34 TN-A
Audio Học hỏi Phúc âm: CN 33 TN-A
Audio Học hỏi Phúc âm: CN 32 TN-A
Audio Học hỏi Phúc âm: CN 31 TN-A
Audio Học hỏi Phúc âm: CN 30 TN-A
Audio Học hỏi Phúc âm: CN 29 TN-A
Audio Học hỏi Phúc Âm: CN 28 TN-A
Audio Học hỏi Phúc Âm: CN 27 TN-A
Audio Học hỏi Phúc âm: CN 26 TN-A
Audio học hỏi Phúc Âm: CN 25 TN-A
Audio Học hỏi Phúc âm: CN 24 TN-A
Audio Học hỏi Phúc âm: CN 23 TN-A
Audio Học hỏi Phúc âm: CN 22 TN-A
Audio Học hỏi Phúc âm: CN 21 TN-A
Audio Học hỏi Phúc âm: CN 20 TN-A
Audio Học hỏi Phúc Âm: CN 19 TN-A
Audio Học hỏi Phúc âm: CN 18 TN-A
Audio Học hỏi Phúc âm: CN 17 TN-A
Audio học hỏi Phúc Âm: CN 16 TN-A
Audio Học hỏi Phúc âm: CN 15 TN-A
Audio Học hỏi Phúc âm: CN 14 TN-A
Audio Học hỏi Phúc âm: CN 13 TN-A
Audio Học hỏi Phúc âm: CN 12 TN-A
Audio Học hỏi: Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Audio Học hỏi PÂ: Lễ Chúa Ba Ngôi-A
Audio Học hỏi PÂ: Lễ Hiện Xuống A
Audio Học hỏi PÂ: Chúa Thăng Thiên
Audio học hỏi Phúc Âm: CN 6 PS-A
Audio Học hỏi Phúc âm: CN 5 PS-A
Audio học hỏi Phúc Âm: CN 4 PS-A