Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ