Mừng Ngân khánh Linh mục cha Vinhsơn Nguyễn Thế Thủ