Hội nghị Phật giáo Quốc tế lần thứ VIII tại Bangkok