Gs. Antôn Uông Đại Bằng

Nền giáo dục và những điều nghịch lý

Vấn đề giáo dục trong những năm qua tại Việt Nam luôn là một diễn đàn sôi nổi trên các phương tiện truyền thông báo chí. Bài viết "Nền Giáo Dục và những điều nghịch lý" gợi mở cho chúng ta một hướng nhìn xác thực với thực tại giáo dục hôm nay tại Việt Nam.