Sống Lời Chúa

Phải sinh hoa trái việc lành

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 01/06/2018 (All day)
Thứ Sáu Tuần thứ 8 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 11,11-26
Anh em hãy tin vào Thiên Chúa (Mc 11, 22)

Thiên Chúa là tình yêu

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 27/05/2018 - 01
Lễ Chúa Ba Ngôi năm B
Lời Chúa: 
Mt 28,16-20
"Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần." (Mt 28,19)

Bạn hữu của Thầy

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 06/05/2018 - 02
Chúa Nhật VI Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 15,9-17
Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.  (Ga 15,15)

Thiên Chúa quan phòng

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 26/05/2018 (All day)
Thứ Bảy sau Chúa Nhật Hiện Xuống
Lời Chúa: 
Mc 10, 13-16
Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. (Mt 6,33)

Hướng về trời cao

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 25/05/2018 (All day)
Thứ Sáu sau Chúa Nhật Hiện Xuống
Lời Chúa: 
Mc 10, 1-12
"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ". (MC 10, 8)

Tâm tình với Thiên Chúa

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 24/05/2018 (All day)
Thứ Năm sau Chúa Nhật Hiện Xuống
Lời Chúa: 
Mc 9, 40-49(Hl 41-50)
Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn đủ cả hai tay mà phải vào hoả ngục". (MC 9, 40)

Để phục vụ

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 30/05/2018 (All day)
Thứ Tư Tuần thứ 8 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 10,32-45
Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10,45)

Từ bỏ để được gấp trăm

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 05/03/2019 (All day)
Thứ Ba Tuần thứ 8 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 10,28-31
Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! (Mt 10, 28)

Khôn ngoan đích thực

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 04/03/2019 (All day)
Thứ Hai Tuần thứ 8 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 10,17-27
Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi (Mc 10,21)

Cộng tác chứ không ganh tị

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 27/02/2019 (All day)
Thứ Tư Tuần thứ 7 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 9,38-40
Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta (Mc 9,40)