Sống Lời Chúa

Hôn nhân bất khả phân ly

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 17/08/2018 (All day)
Thứ sáu Tuần 19 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 19,2-12
Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly (Mt 19,6)

Tha thứ

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 16/08/2018 (All day)
Thứ năm Tuần 19 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 18:21-19:1
Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. (Mt 18,35)

Bổn phận

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 13/08/2018 (All day)
Thứ Hai Tuần 19 Thường Niên (Thánh Pontianô, Giáo hoàng, và thánh Hipplytô, Linh mục, Tử đạo)
Lời Chúa: 
Mt 17,22-27
Những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: "Thầy các ông không nộp thuế sao?" (Mt 17,24)

Của ăn đường

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 12/08/2018 (All day)
Chúa Nhật 19 Thường Niên B
Lời Chúa: 
1 V 19, 4-8; Ep 4, 30 - 5, 2 ; Ga 6, 41-51
Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống (Ga 6,51)

Thất bại do thiếu lòng tin

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 11/08/2018 (All day)
Thứ Bẩy Tuần 18 Thường Niên (Thánh Clara, Trinh nữ, lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mt 17,14-21
"Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được." (Mt 17,16)

Hiểu biết và Dấn thân

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 09/08/2018 (All day)
Thứ năm Tuần 18 Thường Niên (Thánh Têrêxa Bê-nê-đíc-ta Thánh Giá, trinh nữ, tử đạo)
Lời Chúa: 
Mt 16,13-23
Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." (Mt 16,16)

Đức tin bị thử thách

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 08/08/2018 (All day)
Thứ tư Tuần 18 Thường Niên (Thánh Đa-minh, Linh mục, lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mt 15:21-28
"Nhưng Người không đáp lại một lời." (Mt 15,23)

Sa mạc trong đời thường

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 07/08/2018 (All day)
Thứ Ba Tuần 18 Thường Niên (Thánh Xit-tô II Xystô, Giáo hoàng và các bạn Tử đạo. Thánh Cajêtanô, Linh mục)
Lời Chúa: 
Mt 14:22-36
Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. (Mt 14,23)

Đến với Chúa

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 06/08/2018 (All day)
Thứ hai Tuần 18 Thường Niên (Lễ Chúa Hiển Dung)
Lời Chúa: 
Mt. 14,13-21.
"Nghe thấy vậy, đám đông từ các thành đi bộ và theo Người”. (Mt14,13).

Bánh đích thực

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 05/08/2018 (All day)
Chúa nhật 18 Thường Niên B
Lời Chúa: 
Ga 6, 24-35
Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh (Ga 6,27)