K. Thư

Đức cha Thomas Dabre (Ấn Độ) đọc Thông điệp Caritas in Veritate

Gm. Thomas Dabre đọc "Caritas in Veritate": Chủ nghĩa nhân đạo vô thần là phi nhân, không thể bảo đảm cho sự phát triển đích thực của nhân loại

Hướng đến ngày khai mạc Năm Linh mục: Linh mục cần được cầu nguyện, yêu thương và nâng đỡ

Năm thánh Linh mục: 19.06.2009 - 19.06.2010. Đây là dịp nhìn một cách thực tế khung cảnh sống và làm việc mục vụ của các linh mục