Toà Ân Giải Tối Cao

Sắc lệnh ban Ân Xá đặc biệt trong Năm Thánh Linh Mục

Ban cho các linh mục thực tình thống hối, cử hành ít là Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều trước Thánh Thể, được đặt ra để chầu cách công cộng hoặc được lưu giữ trong nhà tạm,