Mục Vụ

Thông báo của về việc phong chức linh mục và phó tế vào ngày 19.6.2009

Thuận cho 13 đại chủng sinh trong danh sách dưới đây lãnh chức Linh mục vào lúc 8g30 ngày 19.6.2009, ngày khai mạc Năm Linh mục, tại Nhà thờ Chánh Toà TGP.TPHCM

Biên bản Hội Nghị Thường Niên Kỳ I/ 2009 của HĐGMVN

Hội Nghị Thường Niên Kỳ I/ 2009 (13/04/2009 – 17/04/2009)