Hạt Phú Thọ

Họp mặt các ca trưởng hạt Phú Thọ

Sinh hoạt của Ban Thánh Nhạc Tổng Giáo Phận TP.HCM: hình ảnh buổi họp mặt các ca trưởng Giáo hạt Phú Thọ ngày 29 tháng 8 năm 2009

Giáo xứ Tân Phú Hòa: ra mắt tân Hội đồng Mục vụ Giáo xứ

Ngày 4-8-2009, là ngày ra mắt tân Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tân Phú Hòa. Lúc 9 giờ, các linh mục trong giáo hạt Phú Thọ cũng tập trung đông đảo ở đây