Linh Mục Dòng

Phaolô Phạm Chung Kiên OP

Hội Dòng: 
OP

Ph. Ass. Đinh Hồng Phúc CMC

Hội Dòng: 
CMC

Giuse Trần Văn Hội CSsR

Năm sinh: 
1948
Năm Linh mục: 
1990
Hội Dòng: 
CSsR

Gioakim Lê Văn Chinh CSsR

Năm sinh: 
1972
Năm Linh mục: 
2007
Hội Dòng: 
CSsR

Luca Nguyễn Hữu Khanh CSsR

Năm sinh: 
1965
Năm Linh mục: 
2001
Hội Dòng: 
CSsR

Giuse Lê Chiếu Khắp CSsR

Năm sinh: 
1946
Năm Linh mục: 
1997
Hội Dòng: 
CSsR

Giuse M. Lê Thanh Thiện Đạt CSsR

Năm sinh: 
1984
Năm Linh mục: 
2015
Hội Dòng: 
CSsR

Vinh Sơn Nguyễn Ngọc Thiện SDB

Năm sinh: 
1981
Năm Linh mục: 
2014
Hội Dòng: 
SDB