Linh Mục TGP.TPHCM

Martinô Bùi Huy Hòa

Năm sinh: 
1969
Năm Linh mục: 
2011

Frédéric Cao Lê Minh Vương

Năm sinh: 
1971
Năm Linh mục: 
2011

Giuse Ngô Vũ Anh Tuấn

Năm sinh: 
1980
Năm Linh mục: 
2011

Giuse Cao Minh Triết

Năm sinh: 
1980
Năm Linh mục: 
2011

Giuse Phạm Văn Thới

Năm sinh: 
1969
Năm Linh mục: 
2011

Giuse Trần Viết Thái

Năm sinh: 
1974
Năm Linh mục: 
2011

Phêrô Ngô Lập Quốc

Năm sinh: 
1977
Năm Linh mục: 
2011

Giuse Vũ Hữu Phước

Năm sinh: 
1969
Năm Linh mục: 
2011

Phanxicô Ass. Lê Hoàng Lâm

Năm sinh: 
1977
Năm Linh mục: 
2011

Giuse Đinh Quang Lâm

Năm sinh: 
1975
Năm Linh mục: 
2011