Linh Mục TGP.TPHCM

Giuse M. Đỗ Đình Ánh

Năm sinh: 
1954
Năm Linh mục: 
1992

Giuse Đặng Xuân An

Năm sinh: 
1963
Năm Linh mục: 
2006