Linh Mục TGP.TPHCM

Ph. Ass Lê Hoàng Lâm

Năm sinh: 
1977
Năm Linh mục: 
2011

Martinô Vũ Anh Khoa

Năm sinh: 
1976
Năm Linh mục: 
2016

Vinh Sơn Mai Xuân Xinh

Năm sinh: 
1964
Năm Linh mục: 
2016

Giuse Trần Bình Long

Năm sinh: 
1978
Năm Linh mục: 
2016

Giuse Đỗ Quốc Huy

Năm sinh: 
1981
Năm Linh mục: 
2016

Giuse Kiều Hoàng An

Năm sinh: 
1980
Năm Linh mục: 
2016

Gioan B. Nguyễn Xuân Bình

Năm sinh: 
1981
Năm Linh mục: 
2016