Tu Hội Nam

Tỉnh dòng Đaminh: Thánh lễ truyền chức Linh mục

Ngày 11/8, thánh lễ trao tác vụ linh mục cho 12 thầy phó tế diễn ra tại nhà thờ Đaminh Ba Chuông. Thánh lễ do Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP chủ tế.

TU HỘI NAM

TU HỘI NAM