Thơ

Thơ Trăng Thập Tự: Vô Thanh

Lời thầm ngỏ với tâm riêng,
Cho im tiếng lặng, cho nghiêng bóng tà.