Đa Minh Vũ Đình Thái

Chức vụ: 
Lm. Chánh Xứ
Nơi làm việc: 

Giáo Xứ Nhân Hòa