Giuse Trần Đình Long

Năm sinh: 
1956
Năm Linh mục: 
1991
Nơi làm việc: 

Giáo điểm Tin Mừng, NT Phú Xuân, hạt Xóm Chiếu.