Phaolô Hồ Trọng Phu SDB

Năm sinh: 
1973
Năm Linh mục: 
2008
Hội Dòng: 
SDB