Vinh Sơn Nguyễn Ngọc Thiện SDB

Năm sinh: 
1981
Năm Linh mục: 
2014
Hội Dòng: 
SDB