Michael Bùi Hà Ngân SJ

Năm sinh: 
1977
Năm Linh mục: 
2014
Hội Dòng: 
SJ