Anrê Maria Đinh Văn Khương CMC

Năm sinh: 
1974
Năm Linh mục: 
2014
Hội Dòng: 
CMC