Carôlô Vũ Anh Quốc OP

Năm sinh: 
1971
Năm Linh mục: 
2002
Hội Dòng: 
OP