Antôn Trần Thanh Long OP

Năm sinh: 
1954
Năm Linh mục: 
1990
Hội Dòng: 
OP