Gioan B. Nguyễn Văn Thuận

Năm sinh: 
1961
Năm Linh mục: 
2006
Hội Dòng: 
Tu đoàn Giáo sĩ NHÀ CHÚA