Antôn Nguyễn Cao Thắng SJ

Năm sinh: 
1968
Năm Linh mục: 
2005
Hội Dòng: 
SJ