Giuse Phạm Đình Tài OFM

Năm sinh: 
1975
Năm Linh mục: 
2007
Hội Dòng: 
OFM