Vinh Sơn Nguyễn Duy Nam OP

Năm sinh: 
1973
Năm Linh mục: 
2006
Hội Dòng: 
OP