Giuse Trần Hồng Sơn SSS

Năm sinh: 
1972
Năm Linh mục: 
2008
Hội Dòng: 
SSS