Giuse Nguyễn Công Kỳ SSS

Năm sinh: 
1967
Năm Linh mục: 
2002
Hội Dòng: 
SSS