Gioan B. Nguyễn Thanh Tịnh TSVN

Năm sinh: 
1974
Năm Linh mục: 
2014
Hội Dòng: 
TSVN
Nơi làm việc: 

NT Gò Mây, hạt Tân Sơn Nhì