Tôma Trần Quốc Hùng CSsR

Chức vụ: 
Cha chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Đức Mẹ HCG