Giuse Phạm Văn Bảo CSsR

Chức vụ: 
Cha Phó
Nơi làm việc: 

NT Đức Mẹ HCG, hạt Tân Định