Giuse Nguyễn Đức Vũ

Chức vụ: 
Cha chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Thánh Giuse, hạt Phú Thọ