Giuse Lã Công Thường

Năm sinh: 
1978
Năm Linh mục: 
2015