Giuse Lưu Công Chỉnh OP

Chức vụ: 
Cha chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Đaminh, hạt Phú Nhuận