Tôma Vũ Duy Tòng SDB

Chức vụ: 
Cha chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Tân Thịnh, hạt Hóc Môn