Fréderic Cao Lê Minh Vương

Chức vụ: 
Cha Phó
Nơi làm việc: 

NT Tân Quy, hạt Hóc Môn