Michael Đỗ Minh Khang

Chức vụ: 
Cha Phó
Giới thiệu thêm: 

NT Tân Mỹ, hạt Hóc Môn