Giuse Phạm Văn Duy OP

Chức vụ: 
Cha Phó
Nơi làm việc: 

NT Mân Côi, hạt Gò Vấp