Giacôbê Phạm Văn Phượng OP

Chức vụ: 
Cha chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Mân Côi, hạt Gò Vấp