Giuse Nguyễn Văn Phú OP

Chức vụ: 
Cha chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Hòa Bình, hạt Gò Vấp