Bênađô Phạm Văn Vĩnh SDD

Năm sinh: 
1972
Năm Linh mục: 
2014
Hội Dòng: 
SDD