Gioan Phạm Văn Thanh SDD

Năm sinh: 
1973
Năm Linh mục: 
2015
Hội Dòng: 
SDD