G. Vianney Cái Huy Hoàng CMC

Chức vụ: 
Cha Phó
Nơi làm việc: 

NT Đức Mẹ Vô Nhiễm, hạt Gia Định